Bouwen en bestemmingsplannen

Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en welke bouwregels gelden.

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? In bepaalde gevallen kan de gemeente mee werken met het plan door af te wijken van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). In andere gevallen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Wij kunnen advies geven of uw plan haalbaar is. Vervolgens kunnen wij voor u een omgevingsvergunning of bestemmingsplan maken die bij de gemeente wordt ingediend.

Gebiedsontwikkeling

Voor planontwikkeling voor uw nieuwbouwproject bent u bij ons aan het goede adres! Wij begeleiden (grotere) nieuwbouwprojecten en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en structuurvisies.

Bouwtekening

Grondexploitatie

Wij geven u inzicht in de ruimtelijke en financiële mogelijkheden van uw gebied. Door het opstellen van een grondexploitatie kunnen wij een inschatting geven over het financiële verloop en resultaat van uw project.

Ook kunnen wij u adviseren in het maken van anterieure overeenkomsten of exploitatieplannen.

Planschade en nadeelcompensatie

Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand of zijn er nieuwbouwplannen in uw buurt? Dan kunt u hierdoor planschade lijden. Uw gebouw kan minder waard worden. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) schadevergoeding. Wij kunnen u hierin ondersteunen door een planschadeverzoek in te dienen bij de gemeente. Ook kunnen wij voor u onderzoeken of uw nieuwbouwplan tot planschade kan leiden. Wij kunnen hiervoor een planschaderisicoanalyse uitvoeren en taxaties uitvoeren om de kans op en de hoogte van de waardevermindering vast te stellen.

U kunt ook financiële schade lijden door bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden van de gemeente of de aanleg van nieuwe infrastructuur. In sommige situaties heeft u recht op een tegemoetkoming in de schade. Dit heet nadeelcompensatie. Wij kunnen toetsen of u recht heeft op een vergoeding en de benodigde procedures opstarten.

Heeft u bezwaar tegen een bouwplan of bestemmingsplan?

Gaat er in uw buurt gebouwd worden of verandert de (verkeers)situatie? Dan kunt u hiervan overlast krijgen. Misschien wordt er zelfs al een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning gemaakt. Wij kunnen voor u bezwaar aantekenen tegen het plan.

Ook kunnen wij u helpen met het indienen van bezwaar tegen andere vergunningen zoals terrasvergunning en evenementenvergunningen.

Soms wordt er illegaal gebouwd, dus zonder dat er een vergunning is verleend. Wij kunnen de gemeente verzoeken om handhaven op te treden door bijvoorbeeld aan de overtreder een dwangsom op te leggen.

Horecabedrijven en vergunningen

Start u een horecabedrijf en heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de benodigde vergunningen zoals een exploitatievergunning, drank- en horecavergunning, terrasvergunning of Bibob toets? Wij kunnen u helpen. Ook kunnen wij u ondersteunen in het maken van een ondernemingsplan en/of een financiële onderbouwing voor uw bedrijf, zoals een startbalans.

Loopt het overleg met de gemeente over uw horecabedrijf stug en helemaal vast? Onze specialisten helpen graag om het overleg weer op gang te helpen. Als dat nodig is verzorgen onze juristen de juridische procedures bij de gemeente, zoals bezwaar en/of beroep. Dat geldt ook voor de situaties waarbij sprake is van handhaving.

Monumenten

Is uw bedrijf gevestigd in een monumentaal pand? Als u plannen heeft om te renoveren, nieuw te bouwen of te herontwikkelen kunnen wij u hierin adviseren en de benodigde procedures opstarten. Ook kunnen wij subsidiemogelijkheden onderzoeken.

Toeristen verhuur en short stay

In steden is het een bekend fenomeen: de vakantieverhuur van woningen aan toeristen of aan expats (ook wel short stay genoemd). Vaak zijn daarvoor regels door de gemeente opgesteld. Zo mag in Amsterdam een woning voor maximaal 60 dagen per jaar worden verhuurd, mits de verhuur door de hoofdbewoner(s) plaatsvindt en aan maximaal vier personen tegelijk plaatsvindt. Wilt u uw woning verhuren aan toeristen of een bed and breakfast beginnen en wilt u daarover juridisch advies? Neemt u dan contact op met onze short stay specialist. Ook voor situaties waarbij u met een handhavingsbesluit van de gemeente bent geconfronteerd.